කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 14 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 13 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක. ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 50 පමණ තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති විය

Read More