කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුව

කොරෝනා නිසා බලපෑමට ලක්වූ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර පිළිබඳ සමීක්ෂණයක්

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් බලපෑම් ඇති වී තිබෙන පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. ඒ, වසංගතය හ

Read More